Privacyverklaring R3NEW

R3NEW gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die wet AVG voorschrijft.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT R3NEW?

R3NEW verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) bankrekeningnummer (IBAN) telefoonnummer geboortedatum geslacht e-mailadres uw persoonlijke voorkeuren

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT R3NEW UW PERSOONSGEGEVENS?

R3NEW verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere: het voeren van de donateursadministratie; het sturen van online nieuwsbrieven het uitvoeren van donatieverzoeken het kunnen bedanken en rapporteren over de behaalde doelen het bevragen van relaties (enquêtes, polls) en het doen van onderzoek; het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies); het voldoen aan een wettelijke verplichting; archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. indien u contactpersoon bent van een organisatie, leggen wij ook deze gegevens vast, zodat we uw organisatie op een correcte manier kunnen benaderen R3NEW verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. R3NEW verwerkt persoonsgegevens via de website van R3NEW. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van R3NEW. Met externe leveranciers is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt R3NEW uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming. R3NEW verzamelt (persoons)gegevens direct bij u.

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor hetgeen in het kopje ‘Voor welke doeleinden verwerkt R3NEW uw persoonsgegevens?’ hierboven is vermeld. Wij verkopen of verhuren geen persoonsgegevens. Tenzij expliciet door gebruiker toestemming is gegeven.

ONZE LEVERANCIERS OF DIENSTVERLENERS.

Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software/dataopslag die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij mogelijk ook supportdiensten verlenen. Ook maken wij gebruik van ict-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze dienstverleners (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens. In die gevallen hebben we met hen een Verwerkers- of een Geheimhoudingsovereenkomst afgesloten.

TERMIJNEN.

Bij het versturen van post adressen sluiten we regelmatig adressen van personen uit die niet of nauwelijks reageren. Zo verminderen we het aantal poststukken of e-mail dat u van ons krijgt. Met deze reden bewaren wij persoonsgegevens doorgaans 15 jaren. Op verzoek verwijderen wij uw persoonlijke data eerder. Persoonsgegevens van klanten bewaren 15 jaar na het laatste contactmoment of na de laatste donatie. Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen. Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 15 jaar. Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming. Gegevens van een ingevuld contactformulier op de website bewaren we maximaal 5 jaar. Emailberichten bewaren we 15 jaar.

COOKIES

Google Analytics (geanonimiseerd) Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacywetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP ADRESSEN WORDEN GEMASKEERD EN GEGEVENS NIET GEDEELD

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van R3NEW en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. R3NEW heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van R3NEW geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van R3NEW een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van deze website te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

OPT-OUT

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

GOOGLE ANALYTICS – VERKLARING VAN GOOGLE

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Stichting R3NEW Nederland) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

RECHTEN VAN BETROKKENE

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende. Betrokkene kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt. Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren. Het recht om het wissen van persoonsgegevens te vragen. Het recht op beperking van de verwerking. Het recht om persoonsgegevens over te dragen. Het recht om bezwaar te maken. De exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

DATALEKKEN

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

VERSIE VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op vrijdag 26 augustus 2022.